1. Naar navigeren
 2. Naar inhoud
 3. Naar voetnoot

Servicevoorwaarden

LAATST BIJGEWERKT : MAART 2014

Acceptatie van de voorwaarden. Deze website wordt aangeboden door Verint Systems Inc. (tezamen met haar dochterondernemingen ‘Verint’, ‘we’, ‘ons’) onder de volgende Servicevoorwaarden (de ‘Overeenkomst’), die van tijd tot tijd geheel naar ons eigen goeddunken kunnen worden aangepast. Verint behoudt zich het recht voor deze overeenkomst zonder aankondiging vooraf te wijzigen door een aangepaste overeenkomst te publiceren. U kunt vaststellen wanneer deze overeenkomst voor het laatst werd aangepast door de vermelding 'Laatst bijgewerkt' te bekijken bovenaan deze overeenkomst.

Deze Overeenkomst is van toepassing op de volgende websites: www.verint.com, www.victrio.com, www.kana.com en alle partner- en klantenextranets die gehost worden door of namens Verint, en alle subwebsites van Verint die benaderd worden via dergelijke websites (gezamenlijk de ‘Website’). Wanneer u (een) bepaalde dienst(en) gebruikt die wordt/worden verstrekt via de site, dan stemt u er tevens mee in dat u zich zult houden aan eventuele extra gepubliceerde richtlijnen, regels en voorwaarden die van toepassing zijn op (een) dergelijke dienst(en). Al deze richtlijnen, regels en voorwaarden zijn bij deze door middel van deze verwijzing opgenomen in deze overeenkomst.

LEES DEZE SERVICEVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. WANNNEER U DE SITE GEBRUIKT, HOUDT DIT IN DAT U INSTEMT ZICH TE ZULLEN HOUDEN AAN DE SERVICEVOORWAARDEN VAN VERINT DIE OP DAT MOMENT VAN KRACHT ZIJN.

U stemt ermee in dat u door zich in te schrijven bij, of gebruik te maken van, de site, inclusief overige informatie die wordt verstrekt als onderdeel van de diensten van de site, een juridisch bindende overeenkomst aangaat met ons op basis van de voorwaarden van deze overeenkomst. Indien u de site gebruikt namens een bedrijf of andere juridische entiteit, dan bent u niettemin gebonden aan deze overeenkomst.

Het is mogelijk dat de site niet te allen tijde of in alle gebieden beschikbaar is. Verint kan u toestaan zich in te schrijven voor diensten en/of op elk moment en naar eigen goeddunken weigeren u diensten te verlenen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het geval dat u zich niet houdt aan de hieronder beschreven gedragsregels. Verint behoudt zich het recht voor om op enig moment: (a) de site (of een deel daarvan) zonder aankondiging aan te passen of, tijdelijk of definitief, op te heffen; (b) kosten te berekenen voor het gebruik van de site; en/of (c) eventuele kosten die worden berekend in verband met de site aan te passen en/of te annuleren. U stemt ermee in dat Verint niet aansprakelijk is ten aanzien van u of een derde met betrekking tot eventuele aanpassing, opschorting of beëindiging van de site of van enige inhoud of dienst (zoals hier onder gedefinieerd). Wanneer u de site blijft gebruiken na OM HET EVEN WELKE van dergelijke veranderingen, dan geeft dit aan dat u dergelijke veranderingen accepteert.

Eventuele vragen over de betekenis of toepassing van deze overeenkomst moeten worden gericht aan info@verint.com.

Omschrijving van de inhoud en diensten. Verint biedt gebruikers van de website toegang tot bepaalde content over Verint en haar producten en services, waaronder beschrijvingen, contactgegevens, links en andere gespecialiseerde content (gezamenlijk de ‘Content’), evenals mogelijkheden om contact op te nemen met Verint of derde partijen, en andere functies en services (al het voorgaande, gezamenlijk met de Content, de ‘Services’). Op alle nieuwe inhoud, diensten of functionaliteiten die beschikbaar worden gesteld via de site, en die niet beschikbaar waren op de hierboven vermelde 'Laatst bijgewerkt'-datum, zal automatisch deze overeenkomst van toepassing zijn.

Informatie verstrekt via of in verband met de site. Op alle informatie die wordt verstrekt via of in verband met de site is ons privacybeleid van toepassing, dat bij deze door middel van deze verwijzing is opgenomen in deze overeenkomst. Met betrekking tot uw gebruik van de site en de diensten stem u ermee in dat, wanneer er om informatie wordt gevraagd, u juiste, actuele en volledige informatie zult verstrekken over uzelf, de juistheid en volledigheid van dergelijke informatie zult bijhouden, en deze zult bijwerken wanneer er zich een verandering voordoet. U gaat ermee akkoord dat indien informatie die u verstrekt onjuist, onnauwkeurig, onvolledig of niet actueel is wij uw gebruik van de site en/of de diensten kunnen beëindigen. Door ons van informatie te voorzien, verklaart en garandeert u dat u gerechtigd bent de informatie te verstrekken en dat de informatie juist en niet-confidentieel is (behalve indien op andere wijze beschermd onder de toepasselijke geheimhoudingsovereenkomsten met Verint) en geen inbreuk maakt op enige contractuele beperkingen of andere rechten van derden. Verint is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die zich voordoet omdat u zich niet houdt aan een van de of alle voorgaande verplichtingen.

Als onderdeel van het registratieproces voor bepaalde diensten wordt u gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. Wij kunnen naar eigen goeddunken weigeren iemand te registreren en/of vragen om extra informatie voordat wij de registratie accepteren. Daarnaast kunnen wij weigeren u een gebruikersnaam te verstrekken waarbij u zich voordoet als iemand anders, die illegaal is of kan zijn, beschermd wordt of kan worden door een handelsmerk of andere eigendomsrechten, vulgair is of op andere wijze aanstootgevend is, of verwarring kan veroorzaken, en dat door ons naar eigen inzicht bepaald. De vertrouwelijkheid en het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord is uw verantwoordelijkheid en u gaat ermee akkoord dat u uw gebruik van of toegang tot de diensten of enig deel van de inhoud niet zal overdragen of verkopen aan een derde. Wanneer u redenen hebt om aan te nemen dat uw account bij ons niet langer veilig is, dan moet u dit probleem onmiddellijk aan ons melden door een e-mail te sturen naar info@verint.com. U BENT VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR HET HANDHAVEN VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD EN VOOR ALLE ACTIVITEITEN DIE PLAATSVINDEN VIA UW ACCOUNT.

Gedragsregels. Terwijl u de site gebruikt, stemt u ermee in dat u zich zult houden aan alle toepasselijke wetten, regels en regelgevingen. Daarnaast verwacht Verint dat gebruikers van de site de rechten en waardigheid van anderen zullen respecteren en uw gebruik van de site is afhankelijk van uw naleving van de hieronder vermelde gedragsregels. U zult niet:
 • iets versturen of op andere wijze beschikbaar maken in verband met de site dat: (a) bedreigend, treiterend, denigrerend, vijandig of intimiderend; (b) lasterlijk; (c) frauduleus of onrechtmatig; (d) obsceen, onbehoorlijk, pornografisch of op andere wijze verwerpelijk is of kan zijn; of (e) wordt beschermd door auteursrecht, handelsrecht, fabrieksgeheim, publicatierecht, of ander eigendomsrecht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van een dergelijk recht;
 • de site gebruiken voor enig frauduleus of onrechtmatig doel; of enig materiaal versturen of op andere wijze beschikbaar maken in verband met de site dat zou resulteren in strafrechtelijke of civiele aansprakelijkheid, dat gedrag aanmoedigt dat een strafrechtelijke overtreding inhoudt of dat instruerende informatie aanmoedigt of verstrekt over illegale of mogelijke illegale activiteiten;
 • belangrijke, niet-publieke informatie over een bedrijf versturen of op andere wijze beschikbaar maken zonder de daarvoor benodigde toestemming;
 • zich inmengen in of inbreuk maken op het recht op privacy of andere rechten van bezoekers of gebruikers van de site, of persoonlijk identificeerbare informatie over bezoekers van de site vergaren of verzamelen zonder hun uitdrukkelijke toestemming;
 • zich inlaten met laster, beschimping, pesten, stalking, bedreiging of het op andere wijze overtreden van de wettelijke rechten van anderen;
 • zich voordoen als enige persoon of entiteit, waaronder, maar niet beperkt tot, enige medewerker of vertegenwoordiger van Verint; valselijk verklaren of op andere wijze een onjuiste voorstelling van zaken geven betreffende uw relatie met enige persoon of entiteit; of verklaren of doen voorkomen dat we achter uw verklaringen staan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • een virus, worm, Trojaans paard, 'easter egg', tijdbom, webbug, cancelbot, spyware of enige andere computercodes, -bestanden of programma's verzenden of op een andere wijze beschikbaar maken in verband met de site, waardoor het mogelijk is, of dat bedoeld is om, de werking of enige hardware, software of telecommunicatieapparatuur te beschadigen of over te nemen, of enige andere code of ander onderdeel met een (mogelijk) schadelijk, verstorend of binnendringend effect;
 • de werking van de site of de servers of netwerken waarop de site wordt gehost of die de site beschikbaar maken belemmeren of verstoren; of vereisten, procedures, beleidsregels of regels van dergelijke servers of netwerken overtreden;
 • het gebruik van de site door andere personen beperken of onmogelijk maken, onder andere door middel van het hacken of beschadigen van een deel van de site;
 • enige ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotiemateriaal, ongewenste e-mails, spam, kettingbrieven, piramidesystemen, investeringsmogelijkheden of enige andere vorm van acquisitie versturen of op andere wijze beschikbaar maken in verband met de site;
 • enig gebruik van of toegang tot de inhoud, de diensten of de site verkopen, licentiëren of exploiteren voor enig commercieel doel;
 • enig deel van de inhoud, de diensten of de site wijzigen, aanpassen, vertalen, reconstrueren, decompileren of ontleden;
 • enige vermelding betreffende auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht die vervat is in de inhoud, de diensten of de site verwijderen;
 • enig deel van de site 'framen' of 'spiegelen' zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door Verint;
 • een robot, spider, applicatie voor het doorzoeken van de site of ophalen van informatie of ander handmatig of automatisch toestel of proces gebruiken om de navigatiestructuur of presentatie van de site te achterhalen, indexeren, dataminen of op enige andere wijze te bepalen, archiveren, reproduceren of omzeilen.
 • een database aanmaken door systematisch alle of een deel van de inhoud van de site te downloaden en op te slaan;
De eigendomsrechten van Verint. U erkent en gaat ermee akkoord dat de informatie en de materialen die u op of via de site te zien krijgt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de inhoud en de diensten, het eigendom zijn en blijven van Verint en zijn licentieverstrekkers en leveranciers en worden beschermd door auteurs-, handelsmerk-, patent- en/of andere eigendomsrechten en -wetten. U mag één (1) kopie downloaden van al het materiaal dat publiekelijk beschikbaar is op de site naar één computer, en alleen voor uw eigen, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u alle verwijzingen naar auteursrecht en andere eigendomsrechten handhaaft, en met inachtneming van alle andere algemene voorwaarden in deze overeenkomst. Behalve wanneer dit uitdrukkelijk vooraf is goedgekeurd door Verint, gaat u ermee akkoord dat u geen van de materialen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de inhoud en diensten, die beschikbaar worden gesteld op of via de site zult kopiëren, aanpassen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen of verspreiden of (deels of volledig) afgeleide werken daarvan zult produceren.

Van tijd tot tijd kunt u een aanvraag doen, en Verint kan voldoen aan dat verzoek, voor bepaalde inhoud die vertrouwelijk informatie van Verint is en die Verint voornemens is te beschermen als zijnde vertrouwelijk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot kopieën van materiaal dat tijdens online seminars van Verint wordt getoond. Dergelijk inhoud wordt over het algemeen voorzien van de tekst 'vertrouwelijk' of een vergelijkbare vermelding, tenzij deze inhoud is geplaatst op een extranet of ander deel van de site met beperkte toegang. Naast de beperkingen op het gebruik van enige inhoud zoals hierboven vermeld, gaat u ermee akkoord dat u alle vertrouwelijke inhoud strikt vertrouwelijk zult behandelen, niet bekend zult maken aan een derde en tenminste redelijke zorgvuldigheid zult betrachten om de vertrouwelijkheid te beschermen en te voorkomen dat deze inhoud ongeoorloofd wordt gebruikt of bekend wordt gemaakt.

Gedeeltelijk overzicht van handelsnamen, handelsmerken en dienstmerken van Verint:

Ga voor actuele informatie over intellectueel eigendom van Verint naar onze pagina met vermeldingen over intellectuele eigendomsrechten op www.verint.com/intellectualpropertynotice.

Alle handelsmerken en dienstenmerken op de site die niet in het bezit zijn van Verint zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. De handelsnamen, handelsmerken en dienstenmerken die het eigendom zijn van Verint, of zij geregistreerd zijn of niet, mogen niet gebruikt worden in verband met producten of diensten die niet van Verint zijn of op enige manier die verwarring zou kunnen veroorzaken bij klanten. Niets dat op de site staat moet worden opgevat als het verstrekken, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht een van de handelsnamen, handelsmerken of dienstenmerken van Verint te gebruiken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verint.

Beperking van aansprakelijkheid en afwijzing van garantie.

SOMMIGE LANDEN STAAN HET BEPERKEN OF UITSLUITEN VAN AANSPRAKELIJKHEID IN OVEREENKOMSTEN MET CONSUMENTEN NIET TOE, DAAROM IS DE INHOUD VAN DEZE PARAGRAAF MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

DE SITE EN DIENSTEN WORDEN 'AS IS' VERSTREKT ZONDER GARANTIES VAN ENIGERLEI AARD, NOCH UITDRUKKELIJK, NOCH IMPLICIET, NOCH WETTELIJK. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ALLE RISICO'S MOET EVALUEREN EN DRAGEN DIE GERELATEERD ZIJN AAN HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE DIENSTEN EN HET VERTROUWEN OP DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF NUTTIGHEID DAARVAN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WET WIJST VERINT ALLE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DE SITE EN DE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE IMPLICIETE GARANTIE TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN HET NIET INBREUK MAKEN OP ENIG RECHT. VERINT ZAL NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, GEVOLG-, SPECIALE, VERZWARENDE OF OPGELEGDE SCHADE(VERGOEDING) VAN ENIGERLEI AARD UIT HOOFDE VAN ENIGE OVEREENKOMST, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, OF ANDERE JURIDISCHE GRONDSLAG, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE WEGENS WINST- OF GEBRUIKSDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE ZAKEN, ZELFS WANNEER VERINT VOORAF WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VERINT ZAL MET NAME, EN ZONDER BEPERKING, NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITE, ENIGE DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD VIA OF IN VERBAND MET DE SITE OF ENIGE PRODUCTEN OF DIENSTEN WAARTOE TOEGANG WORDT VERKREGEN OF DIE WORDEN GEBRUIKT, VERKREGEN OF ONTDEKT VIA OF IN VERBAND MET DE SITE. HET ENIGE MIDDEL DAT TOT UW BESCHIKKING STAAT ALS U NIET TEVREDEN BENT MET DE SITE OF ENIGE DIENST, IS HET GEBRUIK VAN DE SITE TE STAKEN.


ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, GEEFT VERINT GEEN GARANTIES DAT: (A) DE SITE OF EEN DIENST ZAL VOLDOEN AAN UW EISEN; (B) TOEGANG TOT DE SITE OF EEN DIENST ONONDERBROKEN, OP TIJD, VEILIG EN ZONDER FOUTEN ZAL PLAATSHEBBEN; (C) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE OF EEN DIENST NAUWKEURIG, OP TIJD OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN; (D) GEMELDE PROBLEMEN KUNNEN WORDEN OPGELOST DOOR HET GEBRUIK VAN INFORMATIE DIE WORDT VERSTREKT OP DE SITE; (E) DE KWALLITEIT VAN EEN DIENST WAARTOE TOEGANG WORDT VERKREGEN OF DIE WORDT GEBRUIKT VIA OF IN VERBAND MET DE SITE ZAL VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN; (F) FOUTEN IN DE SITE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; OF DAT (G) DE SITE OF DE APPARATUUR OF HET/DE NETWERK(EN) WAAROP DE SITE WORDT GEHOST VRIJ IS/ZIJN VAN VIRUSSEN, BUGS, WORMEN, DEFECTEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

Hoewel wij de integriteit en veiligheid van de site (en de integriteit en de veiligheid van de servers waarop en in verband waarmee de site wordt beheerd) proberen te handhaven, garanderen wij niet dat de site veilig, volledig of juist zal zijn of zal blijven of dat de toegang tot de site niet zal worden onderbroken. De site kan onjuistheden of fouten bevatten, of materiaal dat in strijd is met deze overeenkomst of deze overtreedt. Bovendien kunnen derden niet-geautoriseerde wijzigingen aanbrengen aan de site. Wanneer u een dergelijke situatie opmerkt, neem dan contact met ons op via info@verint.com en geef een omschrijving van het betreffende materiaal en de locatie ('URL') waar dergelijk materiaal te zien is.

Links. De site kan links bevatten naar andere internetsites en -resources. Omdat Verint geen controle heeft over dergelijke sites en resources, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Verint niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of resources en de inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites of resources niet onderschrijft en daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk is. Andere websites kunnen links naar de Website aanbieden, al dan niet met toestemming van Verint. Verint heeft geen controle over de sites die links verstrekken naar de site en u begrijpt en gaat ermee akkoord dat Verint dergelijke sites niet onderschrijft en niet verantwoordelijk is voor links van deze sites naar de site, voor inhoud, advertenties, producten en ander materiaal beschikbaar op of via dergelijke sites of voor verlies of schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van of het zich verlaten op dergelijk materiaal. Daarnaast erkent u en gaat u ermee akkoord dat Verint niet, direct of indirect, verantwoordelijk of aansprakelijk is voor schade of verlies die/dat is veroorzaakt of veroorzaakt zou zijn door of in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van: (a) sites of resources waarnaar Verint links verstrekt, of die links verstrekken naar de site; of (b) inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke sites of resources. Verint is gerechtigd, maar niet verplicht, om zonder aankondiging vooraf op elk moment en naar eigen goeddunken, links naar de site te blokkeren via technologische middelen of anderszins.

Garanties; vrijwaring. U verklaart en garandeert dat u zich zult houden aan alle toepasselijke wetten in verband met uw gebruik van de site en diensten. U gaat ermee akkoord dat u Verint en zijn sponsoren, directeuren, bestuursleden, aandeelhouders, licentieverstrekkers, personeelsleden, medewerkers en vertegenwoordigers zult vrijwaren van en verdedigen tegen alle aanspraken, verliezen, kosten, schades, aansprakelijkheden en onkosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot kosten van advocaten en honoraria) die het resultaat zijn van: (a) uw activiteiten gerelateerd aan de site of de diensten; (b) een overtreding door u van deze overeenkomst; of (c) een beschuldiging dat iets dat u verzendt via of in verband met de site inbreuk maakt op of op andere wijze het auteursrecht of de handelsmerk-, fabrieksgeheim-, privacy- of andere rechten van een derde overtreedt.

Omgang met externe leveranciers van goederen en diensten. Uw correspondentie of zakelijke omgang met, of deelname aan acties gesponsord door, externe adverteerders of andere externe leveranciers van goederen of diensten die worden gevonden op of via de site, en eventuele voorwaarden, bepalingen, garanties of verklaringen gerelateerd aan dergelijke omgang, hebben uitsluitend betrekking op u en een dergelijke externe adverteerder of leverancier. U gaat ermee akkoord dat Verint niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enig verlies of enige schade van enigerlei aard dat/die voortkomt uit die omgang of het resultaat is van de aanwezigheid van materiaal van dergelijke externe partijen op de site.

Beëindiging. U gaat ermee akkoord dat Verint, naar eigen goeddunken, uw gebruik van de site of enig deel daarvan kan beëindigen, op elk moment en om wat voor reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de situatie waarin Verint van mening is dat u deze overeenkomst hebt overtreden of niet naar de letter of de geest van deze overeenkomst hebt gehandeld. U gaat ermee akkoord dat een beëindiging van uw toegang tot de site en/of de diensten uit hoofde van een van de voorwaarden van deze overeenkomst zonder aankondiging vooraf kan plaatsvinden. Bij beëindiging van deze overeenkomst komt uw recht op het gebruik van deze site onmiddellijk te vervallen. Verint kan door u of een derde niet aansprakelijk worden gesteld voor de beëindiging van uw toegang tot de site of een deel daarvan.

Jurisdictie en scheidbaarheid. De site wordt beheerd door Verint vanuit het hoofdkantoor in de staat New York, Verenigde Staten, en is niet bedoeld om Verint te laten vallen onder de wetten of jurisdictie van een staat, land of rechtsgebied anders dan de staat New York en de Verenigde Staten van Amerika. Verint garandeert niet dat de site, inhoud of diensten of een aspect daarvan geschikt is of beschikbaar is voor gebruik in een bepaald rechtsgebied. Ieder die ervoor kiest toegang te verkrijgen tot de site doet dat op eigen initiatief en voor eigen risico en is ervoor verantwoordelijk dat hij/zij zich houdt aan de lokale wetten. Wij kunnen de beschikbaarheid van de site voor een individu, geografisch gebied of jurisdictie op elk moment en naar eigen goeddunken beperken. U gaat ermee akkoord dat u niet alle diensten of een deel daarvan zult overbrengen, importeren, exporteren of herexporteren naar (of naar een staatsburger of inwoner van): (a) Cuba, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië, Sudan of enig ander land waartegen de Verenigde Staten een embargo op goederen heeft uitgesproken; of (b) een persoon of entiteit die voorkomt op de lijst met 'Specially Designated Nationals' (speciaal aangeduide personen) van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de 'Table of Deny Orders' (embargolijst) van het Amerikaanse ministerie van Handel, en u garandeert en verklaart dat u zich niet bevindt in of onder beheer staat van een dergelijk land of op een dergelijke lijst staat.

Als een voorwaarde van deze overeenkomst door een rechtbank, bevoegde jurisdictie of bemiddelaar wordt beoordeeld als zijnde onwettig, nietig, of onuitvoerbaar, dan wordt de onuitvoerbare voorwaarde aangepast zodat deze wel uitvoerbaar en effectief wordt voor zover mogelijk om de intentie van de voorwaarde ten uitvoer te brengen; en als een rechtbank of bevoegde bemiddelaar oordeelt dat de aangepaste voorwaarde ongeldig, onwettig, nietig of onuitvoerbaar is, dan is dit niet van invloed op de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden van deze overeenkomst.

Investeringsinformatie. Het is mogelijk dat de informatie op de site niet actueel is en men moet deze niet gebruiken of erop vertrouwen bij het nemen van een beslissing om te investeren in aandelen van Verint of deze te kopen, behouden, verkopen of op andere wijze over te dragen, of voor een gerelateerd doel. Verint is een beursgenoteerde onderneming uit Delaware en rapporteert elk kwartaal en elk jaar aan de United States Securities and Exchange Commission in Washington, D.C. (‘SEC’). Kopieën van de meest recente verslagen en andere ingediende rapporten van Verint zijn toegankelijk via het SEC EDGAR-systeem op www.sec.gov of kunnen gratis worden verkregen van Verint.

Toekomstgerichte verklaringen. Verklaringen die op de site verschijnen die ons, aan ons gelieerde ondernemingen en hun directie betreffen en waarbij het niet gaat om historische feiten, zijn 'vooruitblikkende verklaringen'. Vooruitblikkende verklaringen zijn alleen voorspellingen en werkelijke toekomstige gebeurtenissen kunnen aanzienlijk afwijken van wat er wordt besproken in een vooruitblikkende verklaring. Verschillende externe factoren en risico's zijn van invloed op onze activiteiten, markten, producten, diensten en prijzen. Deze factoren en risico's worden beschreven in ons actuele jaarverslag dat is ingediend bij de SEC en in andere rapporten die wij indienen bij de SEC. De meest recente ingediende SEC-formulieren zijn toegankelijk via het SEC EDGAR-systeem op www.sec.gov of kunnen gratis worden verkregen van Verint. Wij doen afstand van enige verplichting of verantwoordelijkheid voor het bijwerken, herzien of aanvullen van een vooruitblikkende verklaring of andere verklaringen die verschijnen op de site.

Overig. Deze overeenkomst brengt geen samenwerkingsverband, joint venture, werkgever-werknemer-, uitzend- of franchisegever-franchisenemerrelatie tot stand tussen de partijen en moet ook niet als zodanig worden uitgelegd. Op deze overeenkomst zijn de wetten van de staat New York, Verenigde Staten van Amerika, van toepassing en de overeenkomst moet als dusdanig worden geïnterpreteerd, zonder inachtneming van enige beginselen inzake strijdige wetgeving. U gaat akkoord met de exclusieve jurisdictie van de federale en staatsrechtbanken in de staat New York en ziet af van enig bezwaar tegen een dergelijke rechtbank op basis van jurisdictie, locatie of omdat u de rechtbank ongeschikt acht. Als een voorwaarde van deze overeenkomst wordt beoordeeld als zijnde onwettig, nietig, of om enige andere reden onuitvoerbaar, dan wordt deze voorwaarde als scheidbaar van deze overeenkomst beschouwd en is deze niet van invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden. U mag uw rechten of plichten onder deze overeenkomst niet toewijzen, herlicentiëren of op andere wijze overdragen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verint. Wanneer een van beide partijen aansprakelijkheid afwijst voor een inbreuk of ingebrekestelling onder deze overeenkomst, dan wordt dit niet beschouwd als een afwijzing van aansprakelijkheid voor een eerdere of later inbreuk of ingebrekestelling. Alle koppen, bijschriften en titels van artikelen in deze overeenkomst zijn alleen opgenomen voor het gemakt en geven op geen enkele wijze een definitie of verklaring van een hierin opgenomen artikel of voorwaarde. Deze overeenkomst, samen met alle daarin vermelde beleidsregels, vormt de volledige overeenkomst tussen u en Verint met betrekking tot uw gebruik van de site en vervangt alle eerdere of gelijktijdige geschreven of mondelinge overeenkomsten of afspraken tussen u en Verint met betrekking tot een dergelijk onderwerp. Meldingen kunnen worden gedaan via e-mail of per gewone post. Dit site kan ook meldingen over wijzigingen in deze overeenkomst of andere zaken verstrekken door dergelijke meldingen te publiceren of door links naar dergelijke meldingen te verstrekken. Zonder beperking gaat u ermee akkoord dat een geprinte versie van deze overeenkomst en van enige verstrekte melding in elektronische vorm toelaatbaar is in een gerechtelijke of administratieve procedure op basis van of met betrekking tot deze overeenkomst, in de zelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm werden aangemaakt en onderhouden.

Filteren. Overeenkomstig 47 U.S.C. paragraaf 230(d), zoals aangepast, laten wij u hierbij weten dat er beschermingstoepassingen voor ouderlijk toezicht (zoals computer hardware, software of filterdiensten) in de handel verkrijgbaar zijn die kunnen helpen de toegang te beperken tot materiaal dat schadelijk is voor minderjarigen. Informatie over huidige leveranciers van dergelijke bescherming is beschikbaar op de volgende twee websites: GetNetWise ( http://kids.getnetwise.org/) en OnGuard Online ( http://onguardonline.gov/). Wij wijzen u erop dat Verint geen producten of diensten die vermeld staan op dergelijke sites onderschrijft, steunt of goedkeurt.

Informatie of klachten. Hebt u een vraag of een klacht over de site, stuur dan een e-mail naar info@verint.com.

De Website, Services en deze Overeenkomst, © 2014 Verint Systems Inc. Alle rechten wereldwijd voorbehouden.

Learn More

Contact us

1-800-4Verint
(1-800-483-7468)
+1-631-962-9300

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

+31 20 799 1900 - Amsterdam
+31 88 010 8300 - Apeldoorn
+32 9 352 00 28 – Gent

Want more information?

Contact us

+44 1932 839500 – Weybridge
+44 141 533 4000 - Glasgow

Vous désirez plus d'informations ?

Nous contacter

+33 1-55-27-36-60 – France

Brauchen Sie weitere Informationen?

Kontakt

+49 721 2017634 – Germany

¿Desea obtener más información?

Contáctenos

+34 915 726 804 - Spain

Дополнительная информация

Контакты

+48 795 999 055 – Poland

Quer mais informações?

Fale conosco

+44 1932 839500 – Weybridge